นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเครื่องมือชุดพื้นฐานการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

20 กันยายน 2564